Πρόσφατα προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι.

Επίλυση διαφορών

Για την εναλλακτική επίλυση διαφορών οι καταναλωτές μπορούν να προσφύγουν σε κατάλληλους φορείς (ΕΕΔ), που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, για κάθε είδος διαφοράς που έχουν με τους προμηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών, απευθυνόμενοι στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

-Τη διεύθυνση της πλατφόρμας ΗΕΔ (Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών)
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

-Και τη διεύθυνση του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Εξωδικαστική – Εναλλακτική επίλυση διαφορών
https://www.mindev.gov.gr/προστασία-του-καταναλωτη/εναλλακτικη-επιλυση-καταναλωτικων-δ/